maneedee.com รวมข่าวโปรโมชั่นล่าสุด ปี 2558 ทั่วไทยทุกวันทันเหตุการณ์

รวมเรื่องราวดีๆ สุขภาพ การกิน การอยู่ การใช้ชีวิต ปรัชญา เสริมกำลังใจ ที่นี้ maneedee.com

คำขวัญวันเด็ก ปี 2564 และ คำขวัญ วันเด็ก ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2499 ถึง ปัจจุบัน

คำขวัญวันเด็กแห่งขาติ

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2564 ประยุทธ์ จันทร์โอชา "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2563 ประยุทธ์ จันทร์โอชา "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2562 ประยุทธ์ จันทร์โอชา "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2561 ประยุทธ์ จันทร์โอชา "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2560 ประยุทธ์ จันทร์โอชา "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2559 ประยุทธ์ จันทร์โอชา "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2558 ประยุทธ์ จันทร์โอชา "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2557 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2556 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2555 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2554 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ "รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2553 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ "คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2552 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ "ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2551 สุรยุทธ์ จุลานนท์ "สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2550 สุรยุทธ์ จุลานนท์ "มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2549 ทักษิณ ชินวัตร "อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2548 ทักษิณ ชินวัตร "เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2547 ทักษิณ ชินวัตร "รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2546 ทักษิณ ชินวัตร "เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2545 ทักษิณ ชินวัตร "เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2544 ชวน หลีกภัย "มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2543 ชวน หลีกภัย "มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2542 ชวน หลีกภัย "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2541 ชวน หลีกภัย "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2540 ชวลิต ยงใจยุทธ "รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2539 บรรหาร ศิลปอาชา "มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2538 ชวน หลีกภัย "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2537 ชวน หลีกภัย "ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2536 ชวน หลีกภัย "ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2535 อานันท์ ปันยารชุน "สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2534 ชาติชาย ชุณหะวัณ "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2533 ชาติชาย ชุณหะวัณ "รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2532 ชาติชาย ชุณหะวัณ "รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2531 เปรม ติณสูลานนท์ "นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2530 เปรม ติณสูลานนท์ "นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2529 เปรม ติณสูลานนท์ "นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2528 เปรม ติณสูลานนท์ "สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2527 เปรม ติณสูลานนท์ "รักวัฒนธรรมไทย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2526 เปรม ติณสูลานนท์ "รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย คุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2525 เปรม ติณสูลานนท์ "ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2524 เปรม ติณสูลานนท์ "เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2523 เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ "อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2522 เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ "เด็กไทยคือหัวใจของชาติ"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2521 เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ "เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2520 ธานินทร์ กรัยวิเชียร "รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2519 คึกฤทธิ์ ปราโมช "เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2518 สัญญา ธรรมศักดิ์ "เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2517 สัญญา ธรรมศักดิ์ "สามัคคีคือพลัง"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2516 ถนอม กิตติขจร "เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2515 ถนอม กิตติขจร "เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2514 ถนอม กิตติขจร "ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2513 ถนอม กิตติขจร "เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2512 ถนอม กิตติขจร "รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2511 ถนอม กิตติขจร "ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเฉลียวฉลาด รักชาติยิ่ง"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2510 ถนอม กิตติขจร "อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2509 ถนอม กิตติขจร "เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น สมานสามัคคี"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2508 ถนอม กิตติขจร "เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2506 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ "ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2505 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ "ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2504 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ "ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2503 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ "ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2502 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ "ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2499 แปลก พิบูลสงคราม "จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม"
 
 

###########################################

 

ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆ ที่คุณไม่ควรพลาดอีกมากมาย แยกตามหมวดหมู่ ดังนี้ 

โปรโมชั่น ร้านอาหาร ฟาสฟู้ด ชาบู ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์ เบอร์เกอร์ ฯลฯ

โปรโมชั่น เครื่องดื่ม กาแฟ ชา นม เบเกอรี่ ขนม โดนัท เค้ก ฯลฯ

โปรโมชั่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าในห้าง โลตัส บิ๊กซี เซเว่น เดอะมอลล์ เซ็นทรัล ฯลฯ

โปรโมชั่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง แฟชั่น แบรนด์ดัง ฯลฯ

โปรโมชั่น โรงภาพยนตร์ ตั๋วหนัง ชุดป๊อปคอร์น สวนสนุก โรงแรม ที่พัก ฯลฯ

สิทธิพิเศษสำหรับ บัตรสมาชิกต่างๆ (บัตรสมาชิก ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ)

สิทธิพิเศษ บัตรเครดิต (กสิกรไทย กรุงไทย ไทยพาณิชย์ TMB กรุงเทพ ฯลฯ)

สิทธิพิเศษสำหรับ ผู้ใช้เครือข่ายมือถือ ( DTAC AIS TRUE)

ชิงรางวัล ชิงโชค ลุ้นโชค

งานแสดงสินค้า

 
 

หวย รวมเลขเด็ด เลขดัง หวยดัง ประจำ งวดนี้ 30 ธันวาคม 2563

รวมเลขเด็ด เลขดัง ประจำงวดนี้

 

เราได้รวบรวม เลขดัง หวยดัง จากทั่วสารทิศ ไว้ให้ทุกท่านแล้ว ใครถูกชะตา กับเลขตัวไหน เลือกแล้ว ไปเลือกซื้อ กันด่วนๆ เลยจ้า

 

สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่จะถึงนี้

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลื่อนวันออกรางวัลฯ เป็น วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.

เนื่องจาก 31 ธ.ค. 2563 และ 1 ม.ค. 2564 เป็นวันหยุดสิ้นปีและวันปีใหม่

 

เลขเด็ด ประจำงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

 
เลข 25 เป็นเลขวันคริสต์มาส 
 
เลข 63,64 เป็นเลข พ.ศ. เก่า-ใหม่ 
 
เลข 20,21 เป็นเลข ค.ศ. เก่า-ใหม่ 
 
หวยคำชะโนด เลขท้าย 3 ตัว 859 เลขท้าย 2 ตัว 85-58 , 59-95 , 76-67
 
เลขเด็ด 897 จาก จยย.ทะเบียนอ่างทอง ที่ไอ้โทน แมวแม่ตะเคียนวัดใหม่โคกมะรุม
 
เลขเด็ด 068 จาก สาวชุมพรที่กลับมาแก้บน "หลวงพ่อสมหวัง" วัดกลางบางพระ
 
เลขเด็ด 63 และ 20 จากในอ่างน้ำมนต์ฤๅษีเณร ธาตุพุทธคุณ
 
เลขเด็ด 85 จาก สถิติหวยที่ออกวันพุธ พบหวยเลขท้าย 2 ตัว เคยออกซ้ำ 2 รอบ
 
เลขเด็ด 70 จากเขย่าเซียมซี ไอ้ไข่ สามนคร
 
เลขเด็ด กู้ภัยทำคลอดสาวเขมรบนจยย.พ่วงข้าง ปลอดภัยทั้งแม่-ลูก เลขทะเบียน 1กณ-6397
 
รถพ่วงแหกโค้งพลิกคว่ำทับรถเบนซ์เละ เสี่ยโชว์รูมรถ-ภรรยา รอดปาฏิหาริย์
 
- รถพ่วงทะเบียน ‪85-5995, ส่วนตัว
 
- พ่วงทะเบียน 85-6996
 
เลขเด็ด 021-061-464 จาก ซูเปอร์สตาร์เลขเด็ดอย่าง มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
 
 
**อันนี้ส่วนตัว เป็นเลขจากปฏิทินจีน ที่บ้านแอดมินเอง เอาตามที่แอดมินเห็นคือ มีเลข -
 
 
 

###########################################

 

ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆ ที่คุณไม่ควรพลาดอีกมากมาย แยกตามหมวดหมู่ ดังนี้ 

โปรโมชั่น ร้านอาหาร ฟาสฟู้ด ชาบู ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์ เบอร์เกอร์ ฯลฯ

โปรโมชั่น เครื่องดื่ม กาแฟ ชา นม เบเกอรี่ ขนม โดนัท เค้ก ฯลฯ

โปรโมชั่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าในห้าง โลตัส บิ๊กซี เซเว่น เดอะมอลล์ เซ็นทรัล ฯลฯ

โปรโมชั่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง แฟชั่น แบรนด์ดัง ฯลฯ

โปรโมชั่น โรงภาพยนตร์ ตั๋วหนัง ชุดป๊อปคอร์น สวนสนุก โรงแรม ที่พัก ฯลฯ

สิทธิพิเศษสำหรับ บัตรสมาชิกต่างๆ (บัตรสมาชิก ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ)

สิทธิพิเศษ บัตรเครดิต (กสิกรไทย กรุงไทย ไทยพาณิชย์ TMB กรุงเทพ ฯลฯ)

สิทธิพิเศษสำหรับ ผู้ใช้เครือข่ายมือถือ ( DTAC AIS TRUE)

ชิงรางวัล ชิงโชค ลุ้นโชค

งานแสดงสินค้า

 
 

เพลง เขาเรียกผมว่าเอเรน สรุป เอเรน คือใคร ทำไม พี สะเดิด ถึงได้แต่งเพลงนี้?

เขาเรียกผมว่าเอเรน
 

เพลง เขาเรียกผมว่าเอเรน - พี สะเดิด ครั้งแรกที่ผมเห็นชื่อเพลงผมเองก็ถึงขั้นงง มันยังไงน๊อ "เอเรน" เนี๊ย แล้วทำไมยอดวิวพุ่งแตะหลักล้านวิวได้ทั้งที่ปล่อยคลิปใน youtube ไม่ถึงวันด้วยซ้ำ และไปสะดุดกับความคิดเห็นนึงใต้คลิปก็ทำให้ถึงบางอ้อทันที

 
ต้องเป็นพวกไททันแน่ๆ
 
โดยทีมาของ ชื่อ เอเรน ก็มาจากตัวละครในกระตูนดังเรื่อง Attack on Titan นั่นเอง
 
 
โดยเริ่มแรกก็มาจากการที่มีคนไปทัก พี สะเดิด ว่าหน้าตาเหมือน โอโรจิมารุ ตัวละครจากเรื่อง นินจาคาถา นารุโตะ แต่กระแสยังไม่แรงเท่าไหร่
แต่พอมีคนทักว่าเหมือน เอเรน เยเกอร์ เท่านั้นแหละฮะ ก็เปรี้ยงจนกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลขึ้นมาทันที
 
พี สะเดิด
 
 
จากนั้นก็มีคนทำรูป เอเรน แต่งตัวให้เหมือน พี สะเดิด บ้าง  พี สะเดิด เป็น เอเรน ก็มี แต่ละคนก็ต่าง มีม (Meme) เรื่องนี้ในรูปแบบต่างๆอย่างสนุกสนาน จนทำให้เกิดวลีเด็ดอย่างคำว่า "นายเองก็เป็นพีสะเดิดได้นะเอเรน"  โน่นนี่นั่นไปเรื่อย จนเป็นที่ถูกอกถูกใจวัยรุ่นแหละแฟนการ์ตูนเรื่องดังกล่าวมากเลยทีเดียวเชียว
 
นายก็เป็นพีสะเดิดได้นะ
 
เอเรน eren
 
P Saderd Eren Yeager
 
จนในที่สุดกระแสดังกล่างก็ไปถึง คุณ พี สะเดิด เขาเลยตอบรับกระแสดังกล่าว โดยการโพสต์ข้อความผ่าน twitter ว่าถ้ามียอด follower ถึง 1,000 เขาจะแต่ง เพลง "เขาเรียกผมว่าเอเรน" ให้กับทุกคน และจากนั้น ยอดผู้ติดตามจากหลักร้อยแตะพุ่งทะยานไปหลักหมื่นอย่างว่องไว
 
 
 
 และ..ด้วยเหตุนี้ เพลง "เขาเรียกผมว่าเอเรน" จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลก... "นายเองก็เป็นพีสะเดิดได้นะ..." เพราะงั้นก็เสพผลงานซะ อิอิ
 
เขาเรียกผมว่าเอรน พี สะเดิด
 
เพลง : เขาเรียกผมว่าเอเรน
ศิลปิน : พี สะเดิด
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : พีรพัฒน์ สวัสดิ์มูล (พี สะเดิด)
 
เนื้อร้อง
 
วันที่ใจหมดสิ้นความหวัง
วันที่ไร้ซึ่งหนทาง
สู้กับใจหนักกว่าสู้กับใคร
ยากที่จะข้ามผ่าน
 
มีบางคนเข้ามาย้ำเตือน
ว่าชีวิตนั้นมีความหมาย
บอกให้ฉันตื่นขึ้นจากความแพ้พ่าย
ให้สู้อยู่บน โลกแห่งความเป็นจริง
 
เขาเรียกผมว่าเอเรน
เอเรนที่ใครๆศรัทธา
เขาเรียกผมให้ลุกขึ้นมา
จากโลกใบนั้นที่เคยมืดดำ
จากโลกใบนั้นที่เคยฝันร้าย
 
เอเรน     เอเรน
เอเรน     เอเรน    เอเรน
 
ขอบคุณที่เข้ามาย้ำเตือน
ให้ฉันรู้เส้นทางที่ไป
ทำให้ฉันตื่นขึ้นมายังยิ้มได้
เพื่อสู้อยู่บน โลกแห่งความเป็นจริง
 
เขาเรียกผมว่าเอเรน
เอเรนที่ใคร ๆ ศรัทธา
เขาเรียกผมให้ลุกขึ้นมา
จากโลกใบนั้นที่เคยมืดดำ
จากโลกใบนั้นที่เคยฝันร้าย
 
เขาเรียกผมว่าเอเรน
 เอเรนที่ใคร ๆ ศรัทธา
เขาเรียกผมให้ลุกขึ้นมา
จากโลกใบนั้นที่เคยมืดดำ
จากโลกใบนั้นที่เคยฝันร้าย
 
เอเรน    เอเรน
เอเรน    เอเรน    เอเรน
 
เอเรน (ซาซาเกโย)    เอเรน (ซาซาเกโย)
เอเรน (ซาซาเกโย)     เอเรน (ซาซาเกโย)   เอเรน (ซาซาเกโย)
 
 
 
 

###########################################

 

ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆ ที่คุณไม่ควรพลาดอีกมากมาย แยกตามหมวดหมู่ ดังนี้ 

โปรโมชั่น ร้านอาหาร ฟาสฟู้ด ชาบู ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์ เบอร์เกอร์ ฯลฯ

โปรโมชั่น เครื่องดื่ม กาแฟ ชา นม เบเกอรี่ ขนม โดนัท เค้ก ฯลฯ

โปรโมชั่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าในห้าง โลตัส บิ๊กซี เซเว่น เดอะมอลล์ เซ็นทรัล ฯลฯ

โปรโมชั่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง แฟชั่น แบรนด์ดัง ฯลฯ

โปรโมชั่น โรงภาพยนตร์ ตั๋วหนัง ชุดป๊อปคอร์น สวนสนุก โรงแรม ที่พัก ฯลฯ

สิทธิพิเศษสำหรับ บัตรสมาชิกต่างๆ (บัตรสมาชิก ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ)

สิทธิพิเศษ บัตรเครดิต (กสิกรไทย กรุงไทย ไทยพาณิชย์ TMB กรุงเทพ ฯลฯ)

สิทธิพิเศษสำหรับ ผู้ใช้เครือข่ายมือถือ ( DTAC AIS TRUE)

ชิงรางวัล ชิงโชค ลุ้นโชค

งานแสดงสินค้า

 

 
 

ประวัติ วันฮาโลวีน (Halloween) 31 ตุลาคม เปิดตำนาน แจ๊ก โอ แลนเทิร์น (jack-o’-lantern)

 
Pumpkin 4597886 640
 
วันฮาโลวีน (Halloween) วันที่ผู้คนต่างเฉลิมฉลองด้วยการแต่งกายเป็นภูตผีปีศาจออกไปเฉลิมฉลองกัน พร้อมทั้งยังมีโดยมีการเล่น ทริค ออ ทรีท (trick or Treat) และ แกะสลักฟักทองเพื่อทำโคมไฟ เรียกว่า แจ๊ก-โอ’-แลนเทิร์น (jack-o’-lantern) ทั้งนี้แม้ประเทศไทยเองก็ยังมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันฮาโลวีน ด้วยเช่นกัน.
 
 

ประวัติความเป็นมาของ วันฮาโลวีน (Halloween)

 
Halloween 2870607 640
 
ทุกๆปี วันฮาโลวีน จะตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม มีที่มาจากวันฉลองปีใหม่ของชาวเซลท์ (Celt) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่เรียกว่า Samhain เป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งความตาย ทั้งนี้ ในวันที่ 31 ตุลาคม ชาวเซลท์ (Celt) ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของประเทศไอร์แลนด์ โดยถือกันว่าเป็นวันสิ้นสุดของฤดูร้อน และวันต่อมา คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันขึ้นปีใหม่
 
และในวันที่ 31 ตุลาคม เอง ชาวเซลท์เชื่อว่า เป็นวันที่โลกแห่งความตาย และโลกมนุษย์จะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ทำให้วิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในปีที่ผ่านมา จะเที่ยวหาร่างของมนุษย์เป็นพาหนะในการสิงสู่ เพื่อที่จะได้กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง อย่างนี้คนก็งานเข้าสิ ก็จำหาทุกวิถีทางที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้วิญญาณมาสิ่งร่างตน ชาวเซลท์จึงปิดไฟทุกดวงในบ้าน เพื่อให้อากาศหนาวเย็น เพื่อป้องกันไม่ให้สัมภเวสีเข้ามาในบ้าน ซ้ำยังแต่งกายเป็นผีร้าย และส่งเสียงดัง เพื่อให้ภูตผีปีศาจหนีไป
 
 

Trick or Treat และ กิจกรรมต่างๆ ในวันฮาโลวีน (Halloween)

 
Castanera 1022164 640
 
เหล่าชาติตะวันตกต่างก็นิยมจัดงานวันฮาโลวีนเพื่อความสนุกสนาน  เหล่าเด็กน้อย ต่างก็แต่งกายเป็นภูตผีปีศาจพากันชักชวนเพื่อนฝูงออกไปเล่น Trick or Treat (หลอกหรือเลี้ยง) คือการเดินเคาะประตูขอขนมตามบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งความสุขของเด็กๆเลยก็ว่าได้
 
Halloween Maneedee
 
นอกจากนั้น ยังมีการนำแอปเปิล และเหรียญชนิดหกเพนซ์ใส่ลงในอ่างน้ำ ซึ่งหากใครสามารถแยกแยะของสองอย่างนี้ออกจากกันได้ด้วยการใช้ปากคาบเหรียญขึ้นมา และใช้ส้อมจิ้มแอปเปิลให้ติดเพียงครั้งเดียว ถือว่าผู้นั้นจะโชคดีตลอดปีใหม่ที่กำลังมาถึง สุดยอดไปเลย
 
Candle 1868640 640
 
อีกด้านนึงสาวอังกฤษสมัยก่อนมักจะออกไปหว่านและไถกลบ เมล็ดป่าน (Flaxseed หรือ Linseed คือ เมล็ดของต้นปอป่าน จำพวก Linum เป็นพืชที่ใช้เส้นใยลำต้นทำผ้าลินิน.) ตอนเที่ยงคืนของวันฮาโลวีน พร้อมกับท่องคาถาว่า “เจ้าเมล็ดป่านที่ข้าหว่านจงช่วยบันดาลให้ผู้ที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของข้าปรากฏตัวให้เห็น” หลังจากนั้นก็เหลียวมองผ่านบ่าด้านซ้ายของตนเอง ก็จะเห็นภาพนิมิตของคนที่จะมาเป็นสามีในอนาคตของตน
 
 

ตำนาน แจ๊ก โอ แลนเทิร์น (jack-o’-lantern) และ การแกะสลักฟักทอง

 
Halloween 5659342 640
 
 แจ๊ก โอ แลนเทิร์น เป็นตำนานพื้นบ้านของชาวไอริช กล่าวถึง แจ๊กจอมขี้เหนียว ซึ่งเป็นนักเล่นกลจอมขี้เมา วันหนึ่งเขาหลอกให้ปีศาจขึ้นไปบนต้นไม้และเขียนกากบาทไว้ที่โคนต้นไม้ ทำให้ปีศาจลงมาไม่ได้ จากนั้นเขาได้ทำข้อตกลงกับปีศาจ “ห้ามนำสิ่งไม่ดีมาหลอกล่อเขาอีก” แล้วเขาจะปล่อยปีศาจลงจากต้นไม้ เมื่อแจ๊กตาย เขาปฏิเสธที่จะขึ้นสวรรค์ เพราะเขามีความคิดในทางชั่วร้าย แต่ก็ปฏิเสธที่จะลงนรกเช่นกัน เพราะเขาได้ทำข้อตกลงกับปีศาจไว้ ปีศาจจึงให้ถ่านที่กำลังคุแก่เขา เพื่อให้เขาใช้นำทางไปในทางที่มืดมิด และหนาวเหน็บ และแจ๊กนำถ่านนี้ใส่ไว้ในหัวผักกาดเทอร์นิพที่ถูกเจาะให้กลวง เพื่อให้ไฟลุกโชติช่วงได้นานขึ้น
 
Halloween 2905531 640
 
จึงให้ชาวไอริชมักแกะสลักหัวผักกาดเทอร์นิพ และใส่ไฟไว้ด้านใน เป็นอีกสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีน เพื่อระลึกถึง “การหยุดยั้งความชั่ว” Trick or Treat เพื่อส่งผลบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับ และพิธีทางศาสนาเพื่อทำบุญวันปีใหม่ แต่เมื่อมีการฉลองฮาโลวีนในสหรัฐอเมริกา ชาวอเมริกันพบว่าฟักทองหาง่ายกว่าหัวผักกาดมาก จึงเปลี่ยนมาใช้ฟักทองแทนนั่นเอง
 
 

สุดท้ายนี้ maneedee.com ก็ขอให้มีความสุขกันทุกคน Happy Halloween จ๊า.

 
Happy Halloween Maneedee
 
 
 
 

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.

**รออัพเดท

 

###############################################

 

ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆ ที่คุณไม่ควรพลาดอีกมากมาย แยกตามหมวดหมู่ ดังนี้ 

โปรโมชั่น ร้านอาหาร ฟาสฟู้ด ชาบู ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์ เบอร์เกอร์ ฯลฯ

โปรโมชั่น เครื่องดื่ม กาแฟ ชา นม เบเกอรี่ ขนม โดนัท เค้ก ฯลฯ

โปรโมชั่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าในห้าง โลตัส บิ๊กซี เซเว่น เดอะมอลล์ เซ็นทรัล ฯลฯ

โปรโมชั่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง แฟชั่น แบรนด์ดัง ฯลฯ

โปรโมชั่น โรงภาพยนตร์ ตั๋วหนัง ชุดป๊อปคอร์น สวนสนุก โรงแรม ที่พัก ฯลฯ

สิทธิพิเศษสำหรับ บัตรสมาชิกต่างๆ (บัตรสมาชิก ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ)

สิทธิพิเศษ บัตรเครดิต (กสิกรไทย กรุงไทย ไทยพาณิชย์ TMB กรุงเทพ ฯลฯ)

สิทธิพิเศษสำหรับ ผู้ใช้เครือข่ายมือถือ ( DTAC AIS TRUE)

ชิงรางวัล ชิงโชค ลุ้นโชค

งานแสดงสินค้า

- เรื่องดีๆ แชร์กันอ่าน