อับเดตข่าวสารและโปรโมชั่นจาก maneedee.com

คำขวัญวันเด็ก ปี 2564 และ คำขวัญ วันเด็ก ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2499 ถึง ปัจจุบัน

คำขวัญวันเด็กแห่งขาติ

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2564 ประยุทธ์ จันทร์โอชา "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2563 ประยุทธ์ จันทร์โอชา "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2562 ประยุทธ์ จันทร์โอชา "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2561 ประยุทธ์ จันทร์โอชา "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2560 ประยุทธ์ จันทร์โอชา "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2559 ประยุทธ์ จันทร์โอชา "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2558 ประยุทธ์ จันทร์โอชา "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2557 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2556 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2555 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2554 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ "รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2553 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ "คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2552 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ "ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2551 สุรยุทธ์ จุลานนท์ "สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2550 สุรยุทธ์ จุลานนท์ "มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2549 ทักษิณ ชินวัตร "อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2548 ทักษิณ ชินวัตร "เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2547 ทักษิณ ชินวัตร "รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2546 ทักษิณ ชินวัตร "เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2545 ทักษิณ ชินวัตร "เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2544 ชวน หลีกภัย "มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2543 ชวน หลีกภัย "มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2542 ชวน หลีกภัย "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2541 ชวน หลีกภัย "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2540 ชวลิต ยงใจยุทธ "รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2539 บรรหาร ศิลปอาชา "มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2538 ชวน หลีกภัย "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2537 ชวน หลีกภัย "ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2536 ชวน หลีกภัย "ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2535 อานันท์ ปันยารชุน "สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2534 ชาติชาย ชุณหะวัณ "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2533 ชาติชาย ชุณหะวัณ "รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2532 ชาติชาย ชุณหะวัณ "รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2531 เปรม ติณสูลานนท์ "นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2530 เปรม ติณสูลานนท์ "นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2529 เปรม ติณสูลานนท์ "นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2528 เปรม ติณสูลานนท์ "สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2527 เปรม ติณสูลานนท์ "รักวัฒนธรรมไทย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2526 เปรม ติณสูลานนท์ "รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย คุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2525 เปรม ติณสูลานนท์ "ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2524 เปรม ติณสูลานนท์ "เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2523 เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ "อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2522 เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ "เด็กไทยคือหัวใจของชาติ"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2521 เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ "เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2520 ธานินทร์ กรัยวิเชียร "รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2519 คึกฤทธิ์ ปราโมช "เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2518 สัญญา ธรรมศักดิ์ "เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2517 สัญญา ธรรมศักดิ์ "สามัคคีคือพลัง"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2516 ถนอม กิตติขจร "เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2515 ถนอม กิตติขจร "เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2514 ถนอม กิตติขจร "ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2513 ถนอม กิตติขจร "เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2512 ถนอม กิตติขจร "รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2511 ถนอม กิตติขจร "ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเฉลียวฉลาด รักชาติยิ่ง"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2510 ถนอม กิตติขจร "อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2509 ถนอม กิตติขจร "เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น สมานสามัคคี"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2508 ถนอม กิตติขจร "เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2506 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ "ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2505 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ "ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2504 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ "ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2503 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ "ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2502 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ "ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า"
 
คำขวัญวันเด็ก ปี 2499 แปลก พิบูลสงคราม "จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม"
 
 

###########################################

 

ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆ ที่คุณไม่ควรพลาดอีกมากมาย แยกตามหมวดหมู่ ดังนี้ 

โปรโมชั่น ร้านอาหาร ฟาสฟู้ด ชาบู ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์ เบอร์เกอร์ ฯลฯ

โปรโมชั่น เครื่องดื่ม กาแฟ ชา นม เบเกอรี่ ขนม โดนัท เค้ก ฯลฯ

โปรโมชั่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าในห้าง โลตัส บิ๊กซี เซเว่น เดอะมอลล์ เซ็นทรัล ฯลฯ

โปรโมชั่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง แฟชั่น แบรนด์ดัง ฯลฯ

โปรโมชั่น โรงภาพยนตร์ ตั๋วหนัง ชุดป๊อปคอร์น สวนสนุก โรงแรม ที่พัก ฯลฯ

สิทธิพิเศษสำหรับ บัตรสมาชิกต่างๆ (บัตรสมาชิก ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ)

สิทธิพิเศษ บัตรเครดิต (กสิกรไทย กรุงไทย ไทยพาณิชย์ TMB กรุงเทพ ฯลฯ)

สิทธิพิเศษสำหรับ ผู้ใช้เครือข่ายมือถือ ( DTAC AIS TRUE)

ชิงรางวัล ชิงโชค ลุ้นโชค

งานแสดงสินค้า