สิทธิพิเศษ บัตรเครดิต KTC ทานบุฟเฟ่ต์ มา 2 จ่าย 1 ที่ Sukishi Buffet และ Seoul Grill เมื่อใช้คะแนนสะสม วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2560

Ktc1 170725

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต KTC ที่ ซูกิชิ บุฟเฟ่ต์ และ โซลกริลล์

 

 

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าค้าบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน ซูกิชิ โตเกียว บุฟเฟ่ต์ และ ร้าน โซลกริลล์ 

 

โปรโมชั่น บุฟเฟ่ต์ มา 2 จ่าย 1 ที่ร้าน ซูกิชิ โตเกียว บุฟเฟ่ต์ และ ร้าน โซลกริลล์

** รับสิทธิ์ มา 2 จ่าย 1 เมื่อชำระเงินค่าบุฟเฟ่ต์ 1 ท่าน (ด้วยบัตรเครดิต KTC) และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 1,999 คะแนน เพื่อแลกรับบุฟเฟ่ต์ 1 ท่าน

 

** รับชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย KTC เท่านั้น (ไม่รับชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตอื่นๆ)

 

ระยะเวลาในการรับสิทธิพิเศษ  :  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560

รับสิทธิพิเศษได้ที่  :  ที่ร้าน ซูกิชิ โตเกียวบุฟเฟ่ต์ ทุกสาขา และ ร้าน โซลกริลล์ ทุกสาขา

 

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้า Sukishi Tokyo Buffet ทุกสาขา และ ร้านค้า Seoul Grill ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกโปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 3. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะการรับประทานอาหารที่ร้าน และชำระด้วยบัตรฯ เท่านั้น
 4. สิทธิประโยชน์นี้ เมื่อชำระเงินค่าบุฟเฟ่ต์ราคาปกติผ่านบัตรฯ 1 ท่าน จึงจะมีสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม จำนวน 1,999 คะแนน เพื่อแลกรับบุฟเฟ่ต์ฟรีอีก 1 ท่าน
 5. สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะบุฟเฟ่ต์ราคาปกติ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รวมรายการอาหารพิเศษและเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับบุฟเฟ่ต์อีก 1 ท่าน เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 7. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
 8. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการใช้คะแนนสะสมแลกรับบุฟเฟ่ต์ฟรี จำนวน 1 ท่าน ตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระส่วนต่างค่าอาหารและเครื่องดื่มด้วยบัตรฯ เท่านั้น
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 10. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ภายในร้านได้อีก
 11. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 14. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์, สินค้าและบริการของร้านค้าตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด, เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. ศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม KTC PHONE  02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th

 

Ktc2 170725